Tumblr Mouse Cursors
STRONGER
STRONGER
4teen.
I've been through a lot. I learned. I'm a lot happier right now. ♡
Home Theme Ask me anything

wish ko lang maapprovan na kami sa ip tapos matapos namin agad, tapos pumasa kami sa lahat ng tests namin at mapasa namin lahat lahat ng kailangan. 🙌☝️🙏

finollow niya ako out of nowhere hahahhaaha agahsbzjsjaka

akala ko tulog maggawa ko ngayon, yun pala iyak. hayprobs night world

gusto ko magkasakit. sana magkasakit ako. at finally mamatay nako.

crushie ☺️

anger turned into tears.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter