Tumblr Mouse Cursors
STRONGER
STRONGER
4teen.
I've been through a lot. I learned. I'm a lot happier right now. ♡
Home Theme Ask me anything

Tampo faces shhhhhh :(

02•21•14

Marist Friendship Games. No classes pero pwede pumunta, pumunta ko kasi nanuod kami dalawa ni Ashley. Ang aga sinundo niya pa ko oha =)) ayun buong araw kami magkasabay, sabay kumain sabay and everything! Kaya lang natalo sila eh. Pero ayos lang happy naman daw siya hihi. Tas nag mcdo kami ni libre niya ko =)) ayun! The end :)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter